دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

حوزه های شیمی

شیمی معدنی

شیمی تجزیه

شیمی فیزیک

شیمی آلی

نانوشیمی

شیمی هسته ای

شیمی محاسباتی

شیمی کاربردی

شیمی آلی-فلزی

شیمی کاتالیست

بیوشیمی معدنی

تصفیه آب

بیوشیمی

شیمی محیط زیست

فیتوشیمی

شیمی پلیمر

شیمی صنایع غذایی

شیمی رنگ، سرامیک، چسب و ...

ژئو شیمیمحورهای:

۱-نانوکامپوزیت ها و پلیمرها

۲-سنتز مواد آلی: از آزمایشگاه تا صنعت

۳-شیمی سبز و تصفیه آب و پساب

۴-نانو شیمی و دارو رسانی

۵-کاتالیست ها و نانو کاتالیست ها: سنتز و کاربردها

۶-رنگ، چوب و چرم

۷-خودرو، دریا و هوا و فضا

۸-دارویی، آرایشی و بهداشتی

۹-مواد غذایی، گیاهان دارویی و کشاورزی

۱۰-نفت، گاز و پتروشیمی

۱۱-الکتروشیمی صنعتی و خوردگی

۱۲-اسانس، فیتوشیمی، استخراج و جداسازی

۱۳-انرژی های نو و تجدید پذیر

۱۴-مدل سازی، شبیه سازی و استاندارسازی

۱-زیستشناسی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، سلولی و تکوینی گیاهی

۲-زیستشناسی جانوری

فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری و اکولوژی جانوری، بافتشناسی

۳-زیستشناسی سلولی و ملکولی

ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک و میکروبیولوژی

۴-زیستشناسی کاربردی

بیوتوریسم، زیست شناسی و توسعه تجارت ملی، زیست شناسی و کارآفرینی، حفاظت از تنوع زیستی و حفظ محیط زیست، کارکردهای تنوع زیستی با محوریت جنگلهای هیرکانی، اتنوبوتانی و

۵-فناوریهای نوین در زیست شناسی

بیوتکنولوژی، نانو بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوانفورماتیک، و

نظرات