دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

محورهای کنفرانس:

زمین شناسی

آبشناسی
چینهشناسی و دیرینهشناسی
رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی
پترولوژی
کانیشناسی
زمینشناسی اقتصادی
زمینشیمی
زمینشناسی مهندسی
زمینشناسی ساختاری و زمینساخت
زمینفیزیک و لرزهزمینساخت
زمینشناسی نفت و منابع انرژی
زمینشناسی زیستمحیطی و زمینشناسی پزشکی
مخاطرات زمینشناختی
سنجش از دور زمینشناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی
زمینریختشناسی و زمینشناسی کواترنری
زمینگردشگری
زمینشناسی شهری
زمینشناسی دریایی
گوهرشناسی
نانوزمینشناسی
افقهای نو در زمینشناسی
و دیگر رشتههای مرتبط

معدن

فرآوری مواد معدنی

 • خردایش و مدل سازی
 • خواص سنجی و پرعیارسازی
 • هیدرومتالورژی

اکتشاف معدن

 • ژئوشیمی اکتشافی
 • ژئوفیزیک
 • ارزیابی ذخیره
 • دورسنجی وGIS

استخراج معدن

 • چالزنی و انفجار
 • بارگیری و باربری
 • معدن کاری زیرزمینی
 • تهویه معادن
 • طراحی معادن
 • اقتصاد معدن

مکانیک سنگ

 • کنترل زمین و نگهداری
 • حفرچاه و فضای زیرزمینی
 • ژئوتکنیک

محیط زیست، بهداشت و ایمنی در معادن

 • پایش آلودگی های منابع آبی، خاک و هوا
 • تصفیه پساب های معدنی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های مرتبط با معادن و صنایع معدنی
 • بازسازی معادن

مواد

·مواد پیشرفته
نانو، بایو، مواد مغناطیسی، الکترومغناطیس، پیزوالکتریک، پلیمر، مواد هوشمند، فیزیک حالت جامد

·مهندسی سطح و خوردگی
پوشش، خوردگی، الکتروشیمی، سایش

·ریختهگری و انجماد
ذوب، آلیاژسازی، روشهای انجماد، فومفلزی

·جوشکاری و اتصال
لایه نشانی سطحی، انواع روشهای جوشکاری ذوبی و حالت جامد، لحیمکاری سخت و نرم، اتصالات فاز مایع گذرا و

·شبیهسازی و مدلسازی
شبیهسازی و مدلسازی رایانهای و فیزیکی، مدلسازی فرایند

·مواد مهندسی
سرامیک، چینی، لعاب، شیشه، مواد دیرگداز

·متالورژی فیزیکی
ساختار کریستالی فلزات، رفتار الاستیک فلزات، عیوب کریستالی، متالوگرافی، نمودارهای فازی، نفوذ در فلزات، استحالههای فازی، ساختار الکترونی فلزات، عملیات حرارتی

·متالورژی استخراجی
پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی، الکترومتالورژی، سنتز، بازیافت، اکتشاف و استخراج معدن

·متالورژی مکانیکی
خواص مکانیکی مواد، شکلدهی مواد، عملیات ترمومکانیکی

·متالورژی پودر
روشهای نوین متالورژی پودر،HIP،CIP،MIM، داربست، پرینت سه بعدی

·انرژی، محیطزیست و مدیریت راهبردی
مواد سبز، انرژیهای نو، انرژیهای تجدیدپذیر، بازیافت مواد، کاهش آلودگی، کاهش مصرف انرژی، مدیریت حوزه انرژی و منابع

نظرات