پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران

محورهای کنفرانس:

حکمرانی پروژه محور: قواعد و سازوکارهای رایج

نظرات