سومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

سومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها

محورهای همایش:

مدیریت

کیفیت، بهرهوری و تعالی سازمانی

مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)

تعالی سازمانی

سیستم های کیفیت، بهرهوری

مدیریت عملکرد

روشهای حل مساله، شش سیگما

رهبری و رفتار سازمانی

رهبری، رهبری تغییر و تحول

رهبری اخلاقی

ابعاد رفتاری رهبری شرکتهای بزرگ و هولدینگها

رهبری سازمانی در شرایط بحرانی

توانمندیهای هیجانی رهبران

اثربخشی کار تیمی

فرهنگ سازمانی اثربخش

عوامل سازمانی موثر بر نوآوری

موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمانها

فرهنگ سازمانی

ارتباطات سازمانی

مدیریت تعارض

مدیریت استرس

کار تیمی

مذاکره

تولید، فرآیند و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت زنجیره تامین

پژوهش عملیاتی

مدیریت پروژه

مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی

مدیریت لجستیک

چابکی در سازمان

مدیریت راهبردی

برنامه ریزی راهبردی

تحلیل رقابتی ادغام وخرید

پیمان های راهبردی

شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ

استراتژی در سطح شرکت ها

پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن

مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش و اطلاعات

روششناسی سیستمهای اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات

تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی

دولت و خدمات الکترونیکی

استراتژی الکترونیکی

مدلهای کسب و کار الکترونیکی

ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی

تجارت از طریق تلفن همراه

سلامت و بهداشت الکترونیک

مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها

هوشمندی کسب و کار

بانکداری الکترونیک

راه حلهای الکترونیکی سازمانی

سیستمهای برنامهریزی منابع

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک

مدیریت زنجیره تامین الکترونیک

تدارکات الکترونیک

نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات

همکاری و اتحادهای الکترونیک

مدیریت استراتژیک و رقابت

برنامهریزی استراتژیک

مدیریت استراتژیک

تحلیل رقابتی ادغام و خرید

پیمانهای استراتژیک

شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ

استراتژی در سطحcorporation

پیادهسازی استراتژی و موانع موفقیت آن

سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار

طراحی ساختار سازمانی

.پیادهسازی ساختار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

توسعه منابع انسانی

آموزش

جانشین پروری

سیستمهای جبران خدمات

سیستم ارزشیابی مشاغل

سیستمهای مدیریت عملکرد کارکنان

ایمنی و بهداشت

روابط کار

انتخاب و جامعهپذیری

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

منابع انسانی الکترونیک

مدیریت منابع انسانی در شرکتهای هولدینگ

مدیریت کارکنان دانشور

برنامههای نگهداشت دانشوران

نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی

طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی

حسابرسی و ممیزیHRM

مربی گری

مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

استراتژی تکنولوژی

مدیریت نوآوری

مدیریت تحقیق و توسعه

سیاستگذاری تکنولوژی

انتقال تکنولوژی

مدیریت بازار

استراتژی بازار

تحقیقات بازار

بازاریابی بینالمللی

بازاریابی خدمات

مدیریت ارتباط با مشتریان

تبلیغات

قیمتگذاری

کانال های بازاریابی

مدیریت برند

اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

شناسایی مسایل اخلاقی در سازمانها

ریشههای بروز مسایل اخلاقی

پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمانها

روشهای غنیسازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی

اخلاق حرفهای

مدیریت پیشگیرانه مسایل اخلاقی

تدوین و ترویج کدهای اخلاقی

مهارتهای حل مسایل اخلاقی

مبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانی

مبانی فلسفی نظریه های مدیریت

نقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی

حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی

نقشهای هیئت مدیره

نظام پاسخگویی

نظام حاکمیت در سازمانها و شرکتهای هولدینگ

فرآیندهای هیئت مدیره

روابط بین شرکت مادر و شرکتهای اقماری

اثربخشی هیئت مدیره

تاثیر عملکرد سازمانها بر مسایل اجتماعی و زیستمحیطی

نقشهای اجتماعی سازمانها

استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی

اصول و مفاهیم مدیریت مالی

نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان

نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی

نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور

مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی

رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی

محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی

نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران

مکانیزم های تامین مالی

نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار

مدیران مالی و شناخت ریسک،اصول مالی رفتاری

ابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانی

نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری

نقش استاندارد های ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی

ضرورت حسابرسی تقلب

لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی

لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجرایی

ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی

فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران

الزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهران

آسیب شناسی مالی در ایران

مدیریت بنگاهها

برنامه ریزی استراتژیک مالی

مدیریت سرمایه گذاری

ارزیابی مدیریت ریسک

مهندسی مالی

مدیریت دارایی ها و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی

اقتصاد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجی

کاربردهای اقتصاد سنجی

اقتصاد کاربردی

مدیریت اقتصاد

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد عمومی و دولتی

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

اقتصاد انرژی

اقتصاد محیط زیست

برنامه ریزی اقتصادی

MBA، تبلیغات و بازاریابی

مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

اقتصاد تحریم

مدلسازی اقتصادی

تجارت بین الملل

رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

اقتصاد ایران

اقتصاد سلامت

حقوق اقتصادی

بانکداری

تولید و مدیریت مالی

اقتصاد شهری

نظام های اقتصادی

رشد اقتصادی

اقتصاد سنجی

اقتصاد سرمایه گذاری

اقتصاد گردشگری و توریسم

موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد

بانکداری

بازیگران جدید (فینتک و ...)

ساختار درآمدی جدید بانکها (مدلهای کسب و کار جدید)

بانکداری باز

بانکداری دیجیتال

بانکداری بدون شعبه

بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

یکپارچهسازی کسب و کارهای مختلف مالی

تاثیر فناوری بر کارایی بانکها

بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

خدمات پرداخت

پرداختهای برون خطی و مدیریت پرداختهای ریز (Micro Payment)

خدمات تجمیع

پرداخت سازی (Payment Initiation)

پرداخت یاری (Payment Facilitator)

پرداخت همراه

کارتهای اعتباری

استقراض فرد به فرد

تامین مالی انبوه (Crowd Funding)

پولهای رمزی

حساب یاری (Account Information Services)

بلاکچین

پرداختهای نزدیک و پرداختهای همراه

استانداردهای پرداختEMV,PCI

نشانگذاری (Tokenization)

اینترنت اشیاء

واقعیت مجازی

هوش مصنوعی

RegTech(فناوری نظارتی)

چارچوبهای اقتصادی جدید (PSD۲و ...)

استانداردهایIFRSوXBRL

مدیریت ریسک

سیستمهای نظارتی رگولاتور

سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

چارچوبهای مدیریت امنیت اطلاعات

استانداردهای امنیتی

نوآوری و فناوریهای جدید در حوزه امنیت

سرویسهای مدیریت شدهی امنیت

مدیریت حوادث امنیتی در شبکهی بانکی

امنیت در پرداخت در بسترهای جدید مثلIOTو پایانههای فروش سیار

کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

کلان دادهها

دادهکاوی و هوش تجاری (BI)

بازاریابی از طریق کانالهای همهکاره (Omni-Channel)

راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And

راه حل های پرداخت الکترونیکی :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And

امنیت در بانکداری الکترونیکی :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And...

مدیریت بانکداری الکترونیکی :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

HR Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And

چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی

چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی

امور قضایی در بانکداری الکترونیکی

آموزش و فرهنگ سازی :

راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی

آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی

تبلیغات و بانکداری الکترونیکی

علوم انسانی

نوآوری و تحقیق در علوم انسانی

نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی

نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی

نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش

نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی

نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی

نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی

نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی

نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی

نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت

نوآوری و تحقیق در حوزه تاریخ

مباحث مرتبط با علوم انسانی

نوآوری و تحقیق مطالعات فرهنگی و اجتماعی

توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها

راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی

جامعه شناسی مسائل فرهنگی ایران

مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه

سازگاری اجتماعی و فرهنگی

اخلاق و فرهنگ در پژوهش

فرهنگ ازدواج و خانواده

مطالعات زنان و خانواده

زیست اخلاق اسلامی

کتاب و فرهنگ توسعه

دیگر مباحث مرتبط

حسابداری

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

ارزیابی استاندارد های بین المللی

حسابداری تلفیقی

حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

تولید و حسابداری مدیریت

یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

روش های تامین مالی در سازمانها

لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

ارزش افزوده و گزارشگری مالی

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

کاربرد اینترنت در حسابداری

سیستم های اطلاعات حسابداری

حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده

مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار

حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی

ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت

هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور

محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات

آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه

حسابداری و نظام راهبری شرکتها

حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها

نقش حسابداری در تحول اقتصادی

چالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران

نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری

نظرات