سومین کنفرانس سیستم های دینامیک آشوبناک

سومین کنفرانس سیستم های دینامیک آشوبناک

محورهای کنفرانس:

• سیستمهای دینامیکی

• دینامیک سیالات (اعم از آیرودینامیک، هیدرودینامیک، آکوستیک، پدیدههای جوی، توربولانس، مخلوط شدن و غیره)

• سیستمهای کوانتومی

• اپتیک

• علوم زیستی

• واکنشهای شیمیایی و احتراق

• الکترونیک و کنترل

• سیستمهای دینامیکی آشوبناک

•قابلیت پیشگویی، پایداری و آشوب در اقتصاد

•آشوب در علوم اقیانوسی و جوی

•سایر زمینههای مربوطه

نظرات