هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران

هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران

محورهای کنفرانس:

تحول دیجیتال در حوزه گزارشگری مالی، مالیاتی ، حسابرسی ، بانکداری و...... در مسیر صنعت۴.۰

قوانین و استانداردهای مالی و محاسباتی در مسیر صنعت۴.۰

روشهای آموزش حسابداری همسو با صنعت۴.۰

اخلاق ومهارت های حرفه ای متناسب با صنعت۴.۰

روش پژوهش های حسابداری در مسیر صنعت۴.۰

نظرات