کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

محورهای همایش:

فقه و حقوق

علوم روانشناسی

آموزش و مشاوره

علوم تربیتی و رفتاری

نظرات