سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

محورهای همایش:

علوم اسلامی

پژوهشهای دینی

فقه و حقوق

الهیات و معارف

علوم انسانی

علوم اجتماعی و فرهنگی

علوم تربیتی و رفتاری

علوم روانشناسی

نظرات