چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

محورهای همایش:

مدیریت

حسابداری

کارآفرینی

نظرات