ششمین سمپوزیوم بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - روانشناسی در طراحی محیط های پایدار

ششمین سمپوزیوم بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - روانشناسی در طراحی محیط های پایدار

محورهای کنفرانس:

توسعه ی پایدار در خاورمیانه و شهر های جدیدوتوسعه ی پایدارومعماری پایداردرساختمان های سنتی و کاهش مصرف آب در ساختمان ها و انرژی های تجدید پذیر

معماری و شهرسازی پایدار

طراحی داخلی پایدار، توسعه پایدار در خاورمیانه، معماری پایدار در خاورمیانه، شهرهای جدید و توسعه پایدار، نوآوری در معماری و شهرسازی پایدار، سامانه رتبهبندی ساختمانهای پایدار، معماری و شهرسازی پایدار

انرژیهای تجدیدپذیر

انرژیهای تجدیدپذیر، سازه و معماری پایدار، معماری پایدار و بافت فرسوده، استفاده مجدد از نخاله و زباله، مصالح قابل بازیافت و بازیافت شده، معماری پایدار در ساختمانهای سنتی، چرخهی مواد و منابع در شهرهای پایدار

کاهش مصرف انرژی

منظر پایدار، کاهش مصرف آب در ساختمانها، کاهش آلودگی نور در شهرها و ساختمانها، کاهش مصرف انرژی در روشنایی ساختمان، کاهش مصرف انرژی در تاسیسات ساختمان، کاهش آلودگی ساختمانها در محیط زیست و اتمسفر

معماری بومی و پایدار

شهرهای پایدار در گذشته، معماری سبز در طول تاریخ، معماری بومی و معماری پایدار، پایداری در سنت معماری ایران، محیط زیست و معماری گذشته، الگوهای پایداری در معماری بومی، معماری سنتی و کاهش مصرف انرژی

روانشناسی محیطی و پایداری

پایداری محیطی، معماری و روانشناسی، شهرسازی انسان محور، ارتباط علوم تجربی و معماری پایدار، شهرهای پایدار انسان محور. روانشناسی و پایداری در شهر های آینده

نظرات