اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

اولین کنفرانس ملی بهینه سازی در انرژی های تجدیدپذیر

محورهای همایش:

انرژی باد

زیست توده
فتوولتائیک

اقتصاد و انرژی

هیبرید انرژی

انتگراسیون انرژی

انرژی امواج دریا

انرژی زمین گرمایی

توسعه پایدار انرژی

انرژی و محیط زیست

انرژی و تغییرات اقلیمی

دودکش خورشیدی

نیروگاه های خورشیدی

ارزیابی طول عمر (LCA)

سیاست گذاری در انرژی

تحلیل اکسرژی در نیروگاه ها
امکان سنجی احداث نیروگاه ها

نظرات