دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی

محورهای همایش:

 • ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی
 • ادبیات مقاومت و مطالعات مردم شناسی
 • ادبیات مقاومت و فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی
 • ادبیات مقاومت و نقد اسطوره شناختی
 • ادبیات مقاومت و زبان شناسی
 • ادبیات مقاومت و مطالعات فرهنگی
 • ادبیات مقاومت و نشانه شناسی ملی و قومی
 • ادبیات مقاومت و وحدت ملی و قومی
 • ادبیات مقاومت و ادبیات حماسی
 • ادبیات مقاومت و مبانی انسان شناسی
 • ادبیات مقاومت، فرهنگ و تاریخ ایران باستان
 • ادبیات مقاومت و بلاغت
 • ادبیات مقاومت و هویت ایرانی – اسلامی
 • ادبیات مقاومت و سبک شناسی
 • ادبیات مقاومت و مفهوم وطن
 • ادبیات مقاومت و مضامین دینی
 • ادبیات مقاومت، نقد و آسیب شناسی
 • ادبیات مقاومت و نقش زنان
 • ادبیات مقاومت و ادبیات کودک و نوجوان
 • ادبیات مقاومت و مطالعات بینا متنی
 • ادبیات مقاومت و نقش مدافعان حریم و حرم
 • ادبیات مقاومت و فناوریهای نوین رسانهای
 • ادبیات مقاومت و جنگ نرم
 • ادبیات مقاومت و تحلیل محتوای سبک کتب درسی
 • دیگر موضوعات بدیع و نوآورانه


محور ویژه شهید سپهبد سلیمانی

 • الگوها و مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی
 • الگوی سبک زندگی شهید سپهبد قاسم سلیمانی
 • جایگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مقابله با جنگ نرم
 • نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت
 • نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسلام
 • نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ایجاد وحدت در جبهه های اسلامی
 • راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی
 • نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تغییر موازنه قدرت در منطقه و جهان اسلام
 • نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ناکامی طرح های آمریکایی و اسرائیلی در منطقه خاورمیانه
 • نقش دیپلماسی فعال شهید سپهبد قاسم سلیمانی در منازعات منطقه

نظرات