نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی

نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی

معرفی همایش:

امروزه با حرکت پرشتاب جامعه ایران به استفاده از اینترنت و حاکمیت ابزارهای متصل به وب بر ساحتهای گوناگون زندگی شهروندان ایرانی، شاهد گسترش روزافزون جرایم این حوزه نیز هستیم. جرایم و آسیبهای حوزه فضای مجازی ویژگی های منحصر به فردی دارد که سرعت در وقوع و صعوبت در شناسایی بزهکار از مهمترین ویژگیهای آن است، از سویی دیگر شکستن مرزهای حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات دیگران در این حوزه منشا بسیاری از جرایم است.

در این میان گزارشات رسمی دستگاههایی چون پلیس فتا و دستگاه قضایی نشان میدهد که در سالهای اخیر آسیب پذیری زنان و کودکان از این بستر بیشتر شده و به عبارت دیگر شاهد افزایش بزه دیدگی آنها هستیم. البته بزهدیدگی هایی که با سوء استفاده بزهکاران از فقدان سوادرسانهای، افشای اطلاعات خصوصی افراد و نظایر آن اتفاق میافتد و نداشتن آگاهی افراد از الزامات فعالیت در فضای سایبر و خصوصاً شبکه های اجتماعی زمینه آسیبپذیری بیشتر آنها را فراهم کرده و این در حالی است که زنان و کودکان به دلایل مختلف کمتر تمایل به گزارش بزهدیدگیهای خاص این حوزه دارند.

بنا به آنچه گفته شد انتظار برای موفقیت برنامه های بلند مدت پیشگیرانه یا تلقی این آسیبها به عنوان الزامات دوران گذار جامعه، نباید موجب غفلت سیاستگزاران و مجریان از پیشگیری وضعی از جرایم این حوزه و مصون سازی جامعه هدف شود، بر همین اساس نیز لازم است تا پژوهشگران با ورود به این موضوع زمینه غنای ادبیات مرتبط را فراهم کرده و با بهرهگیری از گزارشات پلیس و تجربیات موجود در دادگستری و تحلیل برخی وقایع رخ داده، چشمانداز بهتری برای تدوین برنامههای پیشگیری از بزه دیدگی فراهم کرده و زمینه حمایت بیشتر از جامعه هدف را فراهم کنند.

در همین راستا نیز به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و دادگستری این استان نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی طی روزهای۲۷ و ۲۸ فرودینماهسال آینده به میزبانی این دانشگاه برگزار خواهد شد و دستاندرکاران این همایش امیدوارند تا اساتید علوم جنایی و جامعه شناسی و علوم رفتاری و همچنین قضات، وکلا و سایر فعالین حوزه پیشگیری از آسیب های حوزه فضای مجازی با مشارکت فعالانه خود این اهداف را محقق سازند.

محورهای این همایش شامل جامعه شناسی مشتمل بر موضوعات هویت و سبک زندگی بزه دیدگان فضای مجازی ، جامعه شناسی رسانه و بزه دیدگی و بازنمایی بزه دیدگی در فضای مجازی ، جرم شناسی و پیشگیری مشتمل بر موضوعات زنان و تهدیدات برخط برای افشای محتویات محرمانه ، حمایت از حق تصویر زنان و کودکان در فضای مجازی ، آموزش و پیشگیری از بزه دیدگی ، سیاستهای کنترلی و حمایت از بزه دیده و کارکردهای نیروی انتظامی در حمایت از بزه دیده و علوم رفتاری مشتمل بر روانشناسی کنشهای بزهدیدگان در فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی و سبک زندگی بزهدیدگان و نقش آموزش و پرورش در کاهش بزه دیدگی ، است.

محورهای همایش:


محورهای کلیدی:

جامعه شناسی:
• هویت و سبک زندگی بزه دیدگان فضای مجازی
• جامعه شناسی رسانه و بزه دیدگی
• بازنمایی بزه دیدگی در فضای مجازی

جرم شناسی و پیشگیری:
• زنان و تهدیدات برخط برای افشای محتویات محرمانه
• حمایت از حق تصویر زنان و کودکان در فضای مجازی
• آموزش و پیشگیری از بزه دیدگی
• سیاستهای کنترلی و حمایت از بزه دیده
• کارکردهای نیروی انتظامی در حمایت از بزه دیده

علوم رفتاری:
• روانشناسی کنشهای بزهدیدگان در فضای مجازی
• شبکه های اجتماعی و سبک زندگی بزهدیدگان
• نقش آموزش و پرورش در کاهش بزه دیدگی

نظرات