هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

مقدمه

جهاني شدن يكي از مهم‌ترين ويژگي هايي است كه عصر حاضر را از اعصار گذشته متمايز مي‌سازد. اين پديده داراي ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شناخته شده اي است كه  برنامه هاي درسي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. شناخت نقادانه و عميق اين تاثيرات مي‌تواند به اتخاذ تصميمات هوشمندانه تر در اين قلمرو بيانجامد. انجمن مطالعات برنامه درسي ايران موضوع  همايش هشتم خود را "جهاني شدن وبومي ماندن در برنامه درسي؛چالش ها و فرصت ها " قرار داده و اميدوار است از اين طريق بتواند به تبيين سياست هاي مناسب آموزشي كمك نمايد. آگاهي و بصيرتي كه از طريق مشاركت صاحبان انديشه در اين عرصه به دست خواهد آمد، ضامن موفقيت همايش در نيل به اين مهم خواهد بود.

 اهداف
·    تبيين و تحليل ديدگاه‌ها و نظريه هاي مرتبط با جهاني شدن  و برنامه درسي
·    نقد و ارزيابي تجارب نظام هاي آموزشي در ارتباط با پديده جهاني شدن و بومي ماندن در برنامه درسي
·    شناخت چالش ها و فرصت هاي فراروي برنامه هاي درسي ايران در عصر جهاني شدن
·    شناخت ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهاني شدن و تاثير آن بر برنامه درسي
 

محورهاي همايش
1 - ديدگا ه‌هاي نظري جهاني شدن و برنامه درسي
تبيين فلسفي جهاني شدن و برنامه درسي
تبيين فرهنگي جهاني شدن و برنامه درسي
تبيين اجتماعي جهاني شدن و برنامه درسي
تبيين سياسي جهاني شدن و برنامه درسي
جهاني شدن و برنامه درسي ملي
جهاني شدن، جامعه اطلاعاتي و برنامه درسي
جهاني شدن و هويت ملي در برنامه درسي
جهاني شدن، صلح و حقوق بشر در برنامه درسي
جهاني شدن و آموزش مهارت هاي زندگي در  جوامع بومي
جهاني شدن ، برنامه درسي و خرده فرهنگها

2- مسايل و تاثيرات جهاني شدن در برنامه هاي درسي
جهاني شدن، برنامه درسي و زبان فارسي
جهاني شدن، برنامه درسي و زبان هاي خارجي
بازار كار جهاني و تاثير آن در برنامه هاي درسي
جهاني شدن، برنامه درسي و توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
جهاني شدن و تمركز در نظام برنامه ريزي درسي
جهاني شدن و رويكردهاي جديد برنامه درسي
جهاني شدن و برنامه درسي پوچ

3- تجارب نظام هاي آموزشي در مواجهه با چالش جهاني شدن و بومي ماندن
جهاني شدن و برنامه‌هاي درسي در ايران
جهاني شدن و برنامه‌هاي درسي كشورهاي اسلامي
جهاني شدن و برنامه‌هاي درسي در كشورهاي غربي
جهاني شدن و برنامه‌هاي درسي در كشورهاي در حال توسعه
نقد و ارزيابي نقش نهادها و مجامع بين المللي در جهاني شدن برنامه‌هاي درسي

نظرات