سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران

محورهای همایش

  1. تغذیه در بیماران با شرایط بحرانی (بیماران بستری درICU
  2. رژیمهایغذایی ویژه و بیماریها (شامل رژیمهای کتوژنیک، بدون گلوتن وLow FODMAP
  3. روزه و سلامت؛
  4. تغذیه در کاشکسی و سارکوپنی؛
  5. چاقی و درمان آن؛
  6. کترینگ بیمارستانی؛
  7. اعتباربخشی آموزشی و ارزیابی گروههای تغذیه دانشگاههای کشور؛
  8. شرایط مرجعیت علوم تغذیه در منطقه؛
  9. آمایش سرزمینی تغذیه بیمارستانی.

نظرات