اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی

محورهای همایش:

علوم شناختی

داده کاوی و یادگیری ماشینی

سیستم های فازی

شبکه های عصبی و یادگیری عمیق

الگوریتم های فراابتکاری

نقشه برداری مغز و علوم اعصاب

نظرات