چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی

محورهای کنگر:
اثربخشی و سلامت روانشناختی
روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم
چالشهای فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی
اخلاق، معنویت و عدالت در کار
انگیزش، نگرش، هیجان و کار
تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی
کارمندیابی، کارگماری و طبقهبندی کارکنان
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل
عملکرد شغلی: ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی
موازنه کار- خانواده، دورکاری و روشهای انعطافپذیر انجام کار
رفتارهای غیرمولد
شخصیت در سازمان
کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان
بهداشت، ایمنی و محیط کار
سبکهای رهبری و مدیریت سازمانی
کیفیت زندگی کاری
ارگونومی و روانشناسی مهندسی
برنامهریزی نیروی انسانی
کارراهه شغلی
بازنشستگی
فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی
شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت
آموزش و توسعه
و سایر موضوعات مرتبط

نظرات