هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

محورهای کنفرانس

الف :یافته های نوین علوم مهندسی

۱. مهندسی کامپیوتر ۲. مهندسی برق ۳. مهندسی مکانیک ۴. مهندسی عمران ۵. مهندسی کشاورزی ۶. مهندسی معماری ۷. مهندسی هوافضا ۸. مهندسی متالوژی ۹. مهندسی پزشکی ۱۰. مهندسی معدن

ب : یافته های نوین علوم کاربردی

۱. جغرافیا و برنامه ریزی ۲. علوم زیستی ۳. زمین شناسی ۴. علوم کشاورزی ۵. آمار و ریاضی ۶. فیزیک کاربردی ۷. شیمی کاربردی ۸. بیوتکنولوژی ۹. علوم بهداشتی ۱۰. محیط زیست

پ : یافته های نوین علوم انسانی

۱. روانشناسی ۲. علوم اجتماعی ۳. علوم تربیتی ۴. باستان شناسی ۵. مدیریت ۶. آموزش زبان ۷. فلسفه ۸. اقتصاد ۹. پژوهش درهنر ۱۰. علوم ورزشی

ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

۱. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور ۲. راه های تحقق توسعه علم و فناوری ۳. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور ۴. اهمیت علم و فناوری در جهان ۵. تبیین نمای کلی پیشرفت ۶. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی

نظرات