دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه

دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه

محورهای کنگره

  • بلندی های مهم ایران و جهان
  • آمار آسیب های ناشی از کوهنوردی
  • جستجو، نجات و نقش سامانه اورژانس های پیش بیمارستانی در کوهستان
  • ابزارهای تشخیصی برای اختلالات حاد و مزمن در ارتفاع
  • آمادگی برای کوهنوردی
  • اختلالات ناشی از کمبود اکسیژن و تشخیص و درمان آنها
  • تمرینات ورزشی در بلندی
  • تاثیر کوهستان بر ارگان های مختلف بدنی
  • تروما در کوهستان
  • آسیب های محیطی در کوهستان

نظرات