هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

محورهای کنفرانس:

مهندسی عمران:

مهندسی عمران:آسیبپذیری و مقاومسازی سازهها- روشهای عددی در مهندسی عمران- فناوریهای نوین در مهندسی عمران- مدیریت ساخت مهندسی زلزله و دینامیک سازهها- مهندسی سازههای هیدرولیکی و دریایی- مهندسی و مدیریت منابع آب- نقشهبرداری، ژئودزی و ژئوماتیک- سازههای بتنی و فولادی-مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک- مهندسی محیطزیست و توسعه پایدار.عمران و توسعه پایدار شهری:مهندسی عمران و توسعه پایدار- برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری- حمل و نقل و زیرساخت های شهری- شهرسازی و توسعه شهری پایدار.مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران:فناوری های نوین در صنعتی سازی ساختمان- یافته های جدید در تحلیل، طراحی و اجرای سازه های سبک- سیستم های سازه ای، اعضا و یا اتصالات نوین در سازه ها- روشها یا مصالح جدید در مقاوم سازی سازه ها- کاربردهای نوین مصالح و قطعات سبک در مهندسی عمران- تولید و کاربرد بتن های وی‍‍ژه.مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی:نقش مدیریت پروژه در تامین شاخصه های کمی و کیفی اجرای پروژه های عمرانی- ارزیابی آسیب پذیری و روش های بهسازی، مقاوم سازی، تعمیر و تقویت سازه ها- ارزیابی روش های مختلف احداث سازه های فولادی و بتنی- مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی.فناوریهای نوین در ساخت و ساز شهری:کاربرد فناوری های نوین در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری- کاربرد فناوری های نوین در صنعت ساختمان: مشکلات پیش رو، تجربیات کشورهای پیشرفته و صنعتی، چشم انداز- کاربرد فناوری های نوین در هوشمند سازی ساختمان، ساختمان های هوشمند- کاربرد فناوری های نوین در ساختمان های شهری.مدیریت بحران:آسیبپذیری و بهسازی اماکن- نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازی ساخت و ساز ایمن- سیستمهای هوشمند و هشدار سریع- مدیریت و مشارکتهای مردمی- مهندسی ایمنی و مدیریت- نقش مهندسی و سازمان های مهندسی در مدیریت بحران های طبیعی- مدیریت بحران در شهرها و مناطق روستایی.اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی:راهکارهای نوین در مهندسی ساختمان جهت مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی- چگونگی نقش مهندسان طراح اعم از معماری، عمران، تاسیسات در جهت بهره گیری بیشتر از منابع انرژی اقلیمی در منطقه در جهت طراحی بهینه ساختمان.مهندسی زلزله، سازه و ژئوتکنیک:آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای- راهکاری به صرفه اقتصادی در بهسازی لرزه ای سازه ها- سیستم های هوشمند و هشدار سریع زلزله- بافت شهری در مناطق زلزه خیز.مهندسی تخریب در صنعت ساختمان:انواع روشها و تکنیکهای تخریب ساختمانها و سازهها- مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب.

معماری:
جایگاه فرهنگ در معماری و شهرسازی – معماری و توریسم فرهنگی – چالش های معماری معاصر در کلان شهرها – فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگ در کلان شهرها – معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها – توریسم و معماری معاصر در ۱۴۰۴ – اقتصاد، توریسم، فرهنگ – المان های معماری و سیمای شهری – معماری فرهنگ، فرهنگ معماری – پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری – المان های اسلامی و توریسم فرهنگی – المان های ماندگار و توریسم فرهنگی – توسعه و مکان یابی هتل در مرکزیت یا حومه شهر – تعلق خاطر در معماری، وضعیت توریسم معماری نوستالژیک – نقش مراکز آموزشی در توسعه ی معماری کلان شهرها – مفهوم شناسی معماری و شهرسازی – اندیشه ها و فناوری های نو در معماری و شهرسازی – معماری تزءینی یا مفهوم در معماری – معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم و تمامی موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی

شهرسازی:
طراحی شهری –برنامه ریزی شهری –درک و بیان محیط شهری –آمار در شهرنشینی –طراحی در شهرسازی –حقوق و قوانین شهری –GIS– نقشه برداری در شهرسازی –مبانی روشهای طراحی شهری –شناخت فضای شهری –تحلیل فضای شهری –مدل های کمی شهرسازی –مبانی روشهای برنامه ریزی –شهرسازی اسلامی –روش تحقیق در شهرسازی –طرح شهرسازی –برنامه ریزی منطقه و ناحیه ای –تکنیکهای طراحی شهری –تکنیکهای برنامه ریزی شهری –جمعیت شناسی شهری –چالشهای شهرسازی –شهر و سیاست –جامعه شناسی شهری –جغرافیای شهری –اقتصاد شهری –بافتهای فرسوده –بافتهای قدیمی –بافتهای تاریخی –بازسازی شهری –نوسازی شهری –آموزش شهروندی –گردشگری شهری –اخلاق شهروندی –پایداری شهری –روانشناسی شهری –شهرهای جدید –شهرهای سنتی –مدیریت شهری –مسکن و شهرسازی –شهر در سینما –شهر در ادبیات –اسطوره و شهر –شهر در هزاره سوم –سبکهای شهرسازی –برنامه ریزی حمل و نقل –ترافیک شهری –شبکه حمل و نقل شهری –شهر و شهرسازی معاصر –آموزش شهرسازی –فرهنگ شهرنشینی –گرافیک شهری –نماهای شهری –بدنه های شهری –آمایش سرزمین –بحران در شهر –زیرساختهای شهری –منظرسازی شهری –فرهنگ هویت و منظر شهری –شهرسازی سنتی –شهرسازی معاصر –شهرسازی جهان –تاریخ شهر و شهرسازی –تاثیرات فناوری در شهر –شهرسازی دیجیتال –شهر الکترونیک –شهروند الکترونیک –تاریخ شهرنشینی و شهرسازی –سیر اندیشه های شهرسازی –تجارب جهانی طراحی شهری –تاسیسات و زیرساختهای شهری –کاربرد رایانه در شهرسازی –گرافیک رایانه ای در شهرسازی –سکونتگاه های غیر رسمی –شهر و مناطق زلزله زده –زیبایی شناسی شهری –آسیب شناسی شهر و شهروندی –تفسیر عکسهای هوایی ماهواره ای –مدیریت پروژه های شهری –آمار و احتمالات در شهرسازی –علم و هنر شهرسازی –فناوریهای نوین در شهر –فناوریهای گذشته در شهر –نظام اطلاعات شهری –طراحی محیط شهر و اثرات آن –ارزیابی زیست محیطی پروژه شهر –ارزیابی توان محیط زیست شهری –سوانح طبیعی و شهر –بوم شناسی و شهرسازی

نظرات