چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی توسط انجمن روان شناسی تربیتی ایران و با همکاری دانشگاه الزهرا و با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ برگزار می گردد.

با توجه به حضور بزرگان روان شناسی و مشاوره کشور در کمیته علمی همایش و استقبال چشمگیر پژوهشگران از همایش های قبلی انجمن روان شناسی تربیتی ایران، انتظار می رود تا بار دیگر شاهد برگزاری با شکوه همایش باشیم.

محورهای همایش:

تفاوت های فردی
یادگیری مغزمحور
آموزش و یادگیری مبتنی بر کنترل درونی
راهبردهای شناختی و فراشناختی
سبک های یادگیری
یافته های نوین روان شناسی تربیتی
آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار
روان شناسی مدرسه
شیوه های آموزش نوین
نقش معلم در پرورش یادگیرندگان

سنجش و ارزیابی

دانش آموزان با نیازهای ویژه

روش های تغییر و اصلاح رفتار

نظرات