سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهای همایش:

محورهای مهندسی برق :الکترونیک ، قدرت ، کنترل ، مخابرات ، مهندسی پزشکی ، مهندسی مکاترونیک ، مهندسی انرژی ، صنعت و اقتصاد برق

محورهای مهندسی کامپیوتر :سیستمها و فناوری اطلاعات ، سیستمهای توزیعی و شبکه ، مهندسی نرمافزار ، سیستمهای سایبری فیزیکی و اینترنت اشیا ، الگوریتم و نظریه محاسبات ، پردازش سیگنال ، معماری کامپیوتر ، سیستمهای دیجیتال ، سیستمهای هوشمند و رایانش نرم، شبکههای پیچیده و اجتماعی ، کلان داده و رایانش ابری ، رایانش امن ، بیوانفورماتیک

نظرات