چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

محورهای همایش:

 • اقتصاد دانش بنیان
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
 • تجارت و اقتصاد
 • قانون تجارت، حقوق و اقتصاد
 • اقتصاد پول و بانکداری
 • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
 • اقتصاد حمل و نقل
 • اقتصاد نفت و گاز
 • اقتصاد بین الملل و تجارت
 • اقتصاد سلامت رفتاری
 • اقتصاد شهری
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • اقتصاد محیط زیست و تجارت
 • اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
 • اقتصاد و بازاریابی گردشگری
 • اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد عمومی و دولتی
 • اقتصاد منابع
 • اقتصاد جهانی
 • توسعه اقتصادی
 • اقتصاد دیجیتال
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

محورهای علمی گروه مدیریت

 • مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
 • خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
 • مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
 • مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت دانش
 • مدیریت تحقیقات
 • اشتراک دانش و چالشهای آن
 • مدیریت سیستمهای هوشمند
 • مدیریت دانش در سیستمهای تولیدی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
 • مدیریت بحران
 • مدیریت دانش مشتریان
 • فناوری اطلاعات
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت مالی
 • تعالی سازمانهای
 • مدیریت زنجیره تامین


محورهای علمی گروه حسابداری

 • حسابداری مالی (عمومی)
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابرسی
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • اصول حسابداری
 • مباحث نوین در حسابداری
 • مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابرسی و مدیریت بنگاه اقتصادی

نظرات