چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

محور های کنگره:
تنظیم اپی ژنتیک بیان ژن
زیست شناسی مولکولی و کاربردهای آن،از پایه تا کلینیک
پزشکی مولکولی
تکثیر و تمایز سلول های بنیادی
بیماری های ژنتیکی
RNA های غیر کد شونده در بیماری
اومیکس تک سلولی

برنامه های علمی کنگره
ژنتیک پزشکی
ژنتیک گیاهی
ژنتیک جانوری
ژنتیک میکروارگاتیسم ها
زیست شناسی و سلولی و مولکولی
پزشکی قانونی و ژنتیک باستانی
تحقیقات و درمان مبتنی بر سلول های بنیادی
بیوانفورماتیک

نظرات