پنجمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

پنجمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محورهای همایش:

 • ژئوفیزیک اکتشافی

 • ژئوشیمی اکتشافی

 • ارزیابی ذخائر معدنی

 • ژئوتکنیک حفاری اکتشافی

 • فسیل شناسی و کاربرد آن در پی جویی معادن

 • فسیل شناسی و کاربرد آن در پی جویی نفت

 • زیست محیطی

 • صنعت و کاربردهای نوین مواد مععدنی

 • مکانیک سنگ و حفاری در معادن

 • پتروفیزیک

 • چینه شناسی

 • سنگ شناسی

 • تکتونیک

 • منابع معدنی

 • مهندسی زمین شناسی

 • هیدروژئولوژی

 • ژئوشیمی

 • ایمنی در معادن و صنعت

 • سنجش از دور

نظرات