پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

محورهای همایش:


۱) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و توسعه پایدار
۲) مهندسی برق، الکترونیک، مخابرات و توسعه پایدار
۳) مهندسی مکانیک و توسعه پایدار
۴) مهندسی شیمی، نفت، پتروشیمی و توسعه پایدار
۵) علوم مهندسی و توسعه پایدار

نظرات