هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

محورهای کنفرانس:

روش های عددی در جبرخطی

روش های عددی در ریاضیات مالی

محاسبات علمی در علوم پایه و مهندسی

روش های عددی در سیستم های دینامیکی

...

نظرات