دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

معرفی همایش:

با توجه به روند رشد جمعیت، تامین امنیت آب برای همه بخش ها که دسترسی منظم به آب کافی و با کیفیت بالا برای برقراری زندگی پویا و سالم است، یکی از مهمترین چالش های پیش روی جوامع بشری است. امنیت کیفی و کمی منابع آب متاثر از عوامل متعددی از جمله راندمان های پایین سیستم های آبیاری، کارایی نامناسب شبکه های آبیاری و زهکشی مدیریت ضعیف مصرف نهاده های کشاورزی، سیستم های نامطلوب جمع آوری و دفع پساب ها، تغییر اقلیم، عدم توجه مناسب به مسایل فرهنگی و اجتماعی، و از همه مهمتر، سیاست های خرد و کلان مرتبط با مدیریت آب در بخش های مختلف می باشد. این در حالی است که آسیب پذیری محیط زیست چه در بعد انسانی و اجتماعی و چه در بعد طبیعی آن، روز به روز در حال افزایش است.

نظر به رابطه پیچیده منابع طبیعی و کیفیت اکوسیستمها و اهمیت کیفیت اکوسیستم ها و بهبود فرصت های اقتصادی به عنوان عناصر دوگانه پایداری جهانی، شناخت بهتر این عوامل امری ضروری در راستای اتخاذ سیاست های دوست دار محیط زیست و متضمن توسعه پایدار می باشد. علاوه براین، به دلیل افزایش فشار تغییر اقلیم بر منابع آب و با توجه به این که افزایش رقابت برای منابع آب در حال تبدیل به یک چالش اساسی برای تولید غذا است، اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت کمی و کیفی این منابع ضروری است. در این راستا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (گروه مهندسی آب)اقدام به برگزاری دومین همایش ملی"راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی"در روز پنج شنبه تاریخ هشتم خرداد ماه ۱۳۹۹ نمودهاست. لذا از کلیه همکاران، پژوهشگران، محققین، دانشجویان گرامی و کلیه دوستداران محیط زیست در این گردهمایی و همایش تخصصی دعوت به عمل میآید.
لازم به ذکر است با توجه به چالشهای اخیر و پیش رو در ارتباط با منابع آب و محیط زیست دو محور ویژه نیز در این همایش به شرح ذیل در نظر گرفته شده است. لذا از کلیه متخصصین در جهت اعتلای علمی و پژوهشی این همایش و به وِیژه دو محور تخصصی زیر دعوت میشود، یافته های جدید علمی خود را ارائه نمایند.

انتقال آب بین حوضهای و محیط زیست

آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی

محورهای همایش:

Øنقش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در مدیریت و بهره برداری از منایع آب

Øنقش برنامهریزی و مدیریت منابع آب و محیط زیست در توسعه پایدار

Øنقش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در رفع چالشهای زیست محیطی

Øحکمرانی و سیاستگذاری در بخشهای آب و محیط زیست

Øکاربرد آب مجازی و ردپای آب در مدیریت منابع آب

Øاثرات زیست محیطی طرح های توسعه منابع آب

Øنقش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب

Øمدیریت منابع آب سطحی و زیر زمینی

Øتغییر اقلیم و پایداری منابع آب و خاک

Øبازچرخانی آب و آبهای نامتعارف

Øمدیریت جامع حوضه آبریز

Øآب و امنیت غذایی

Øحسابداری آب

محورهای ویژه:

vانتقال آب بین حوضهای و محیط زیست

vآلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی

نظرات