پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

محورهای کنفرانس:

توسعه اقتصادی

مدیریت

رویدادکارآفرینی

حسابداری

نظرات