دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

محورهاي همايش عبارتند از:

الف – مطالعات و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي
* نگرش هاي نوين در روشها، معيارها و عوامل موثر بر مطالعه و طراحي سامانه‌ها و بازنگري شرح خدمات شبكه هاي آبياري و زهكشي
* جايگاه و اهميت مزارع آزمايشي در طرح مطلوب سامانه هاي آبياري و زهكشي
* نقش و اولويت زهكشي در توسعه پايدار كشاورزي و اقتصاد طرح
* بررسي فني و اقتصادي انواع پوشش هاي مورد استفاده در زهكشي زيرزميني
* آبشويي اراضي و اصلاح خاكهاي شور و سديك
* مطالعات رسوب، ژئوتكنيك و سازه هاي هيدروليكي در شبكه هاي آبياري و زهكشي
* مهندسي ارزش

ب- مسائل و مشكلات اجرايي شبكه هاي زهكشي
* بهره گيري از تجارب ملي و بين المللي ساخت شبكه ها (درسهايي از مشكلات، علل شكست و موفقيت طرحها)
* مشاركت مردمي و بخش خصوصي در اجراي شبكه ها
* ساده سازي در اجراي شبكه هاي زهكشي زيرزميني
* ماشينها، تكنولوژي و بهره گيري از روشهاي نوين اجرايي

ج – مديريت و بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
* شيوه هاي ارتقاء مديريت بهره برداري از شبكه ها
* ارزيابي هيدروليكي و عملكرد سامانه هاي اجرا شده
* ايجاد تشكل هاي بهره برداري و نگهداري از شبكه ها

د – ارتقاء بهره وري مصرف آب در شبكه هاي آبياري
* نقش اجراي روشهاي آبياري تحت فشار در افزايش بهره وري مصرف آب
* بازنگري در برآورد نياز آبي و تعيين زمان آبياري
* روابط آب، خاك و گياه
* كنترل، اندازه گيري، توزيع و تحويل حجمي آب
* استفاده از روشهاي كم آبياري به منظور ارتقاء بهره وري مصرف آب
* مديريت تخصيص بهينه منابع آب

ه – ارزيابي زيست محيطي شبكه هاي آبياري و زهكشي و نقش آن در كشاورزي پايدار
* ارزيابي زيست محيطي
* روشهاي پالايش زه آب و استفاده مجدد از آن
* بررسي و ارزيابي مدل هاي پيش بيني كيفيت زه آب
* جايگاه زهكشي كنترل شده (Controlled drainage) و زهكشي زيستي (Bio drainage) در مديريت جامع و پايدار منابع آب
* مديريت كنترل، دفع و بهبود كيفيت زه آب ها

و – مباحث نوين در شبكه هاي آبياري و زهكشي
* روش هاي اتوماسيون در مديريت و بهره برداري
* استفاده از نرم افزارها و مدل هاي مختلف شبيه سازي طرح هاي آبياري و زهكشي
* كاربرد RS و GIS در آبياري و زهكشي

نظرات