پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح

پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح

محورهای همایش:

زبان و ادبیات فارسی:

 • ادبیات معاصر (نظم و نثر)

 • ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری

 • ادبیات داستانی

 • ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)

 • ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای

 • نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی

 • انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و....)

 • نحو و ساخت واژه زبان فارسی

 • آوا شناسی و واج شناسی

 • زبان شناسی رایانه ای و

 • گویش های موجود در ایران ...

 • تحول زبان فارسی و گونه های آن

 • تاریخ ادبیات و سبک شناسی

 • دستور زبان و زبان شناسی

 • زبان شناسی قرآن

 • دیگر موضوعات مرتبط

زبان و ادبیات خارجی:

 • زبان و ادبیات عرب

 • زبان و ادبیات انگلیسی

 • آموزش زبان انگلیسی

 • آوا شناسی و واج شناسی

 • ادبیات تطبیقی

 • مهارتهای آموزش زبان

 • آموزش زبان به کمک کامپیوتر

 • زبانشناسی عمومی

 • زبانشناسی کاربردی

 • جامعهشناسی زبان

 • روانشناسی زبان

 • زبانشناسی پیکرهای

 • سنجش زبان

 • مطالعات ترجمه در حوزه ترجمه، آموزش، ادبیات و زبانشناسی

 • دیگر موضوعات مرتبط

تاریخ و تمدن :

 • تاریخ اسلام

 • تاریخ و تمدن غرب

 • تاریخ و تمدن خاورمیانه

 • جغرافیای تاریخی اسلام

 • اسلام شناسی در غرب

 • معماری و هنر شرقی

 • دیگر موضوعات مرتبط

تاریخ ایران:

 • تاریخ ایران باستان

 • تاریخ ایران اسلامی

 • تاریخ انقلاب اسلامی

 • تاریخ اقتصادی ایران

 • تاریخ اجتماعی ایران

 • تاریخ سیاسی ایران

 • تاریخ فرهنگی ایران

 • دیگر موضوعات مرتبط

صلح و جامعه :

 • معرفت شناسی صلح

 • مولفه های اجتماعی صلح

 • صلح و جنسیت

 • صلح و گروههای اجتماعی

 • چالشهای متون تخصصی صلح

 • صلح و گفتگوی گروههای اجتماعی

 • دیگر موضوعات مرتبط

غرب شناسی و علم پژوهی:

 • تاریخ و تمدن غرب

 • دین و فرهنگ غرب معاصر

 • آینده پژوهی

 • تاریخ علم و تمدن

 • منطق روش شناسی

 • فلسفه علم و فناوری

 • دیگر موضوعات مرتبط

نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل:

 • مطالعات روابط بین الملل

 • مطالعات کاربردی سیاست

 • مطالعات نظری سیاست

 • دیگر موضوعات مرتبط

نظرات