دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح

دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح

محور های کنگره

شبکه سازی سازمان های غیر دولتی برای صلح از طریق سلامت

همکاری بین المللی سازمان های سلامت محور برای صلح

نقش دولت ها و نظام های ملی سلامت در ایجاد صلح

ارزش های انسانی ، اخلاق پزشکی و صلح گستری

نقش متخصصان سلامت در صلح گستری

آموزش پزشکی و صلح گستری

سلامت برای صلح در خاورمیانه

نظرات