شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)

معرفی کنفرانس


کنفرانس علمی پژوهشی که از معتبرترین کنفرانس های مدیریت در داخل کشور است و برای شانزدهمین دوره برگزار میشود. ویژگیهای متمایز این کنفرانس عبارت است از:

۱- حضور اندیشمندان و نظریه پردازان داخلی از طریق سفارش مقالهو ارایه سخنرانی

۲- اعلان عمومی و انتخاب مقالات برتر براساس داوری توسط کمیته علمی

۳- مشارکت اندیشمندان در حوزه های مختلف ازدانشگاه های برتر کشور در داوری و گزینش مقالات

۴- حضور و سخنرانی صاحب نظران بین المللی

۵- طرح تجارب برتر سازمان های داخلی در حوزه های مختلف مدیریت

۶- برگزاریمیزگرد برای بررسی مباحث مهم،پیچیده و روز کشور در محورهای اصلی کنفرانس

۷- حضور و مشارکتسازمان های اصلی و اثرگذار،سیاست مداران و دولت مردان، انجمن های صنفی و علمی (نظیر انجمن مدیریت دولتی)، نهادهای سرمایه گذاری و سازمان های نظارتی

۸- ایجاد نمایشگاه تخصصی از کتب،مجلات وخدماتمشاوران مدیریت

سابقه کنفرانس: پیش از این توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار میشد که با هماهنگی انجمن مدیریت، در چند دوره اخیر با میزبانی یکی از دانشگاههای معتبر برگزار شده است. این همایش در سطح بینالمللی و با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر کل کشور برگزار خواهد شد.

رئیسشورایسیاستگذاری: رئیسانجمن علوم مدیریتایران(آقایدکتر خدادادحسینی)

رئیس کنفرانس: آقایدکتر حسن قالیبافاصل (دانشگاه الزهراء)

دبیرکمیتهعلمیکنفرانس: آقایدکتر محمد علیباباییزکلیکی(دانشگاه الزهراء)

دبیر کمیته اجرایی همایش: خانم دکتر ندا عبدالوند(دانشگاه الزهراء)

اهداف کنفرانس عبارتند از:

۱- تبیین اهمیت و نقش دانش مدیریت در توسعه اقتصادی کشور

۲- اشاعه دیدگاه ها،نظریه هاویافته هایپژوهشی داخلی و خارجی در حوزه های مدیریت

۳- طرح تجارب برتر سازمان هادر محورهای اصلی کنفرانس

۴- معرفی رویکردهای نوین برای اعتلای اثربخشی سازمان ها در راستای تقویت شاخص های اقتصادی و رونق اقتصادی

۵- پاسخگوییبه پرسش ها، ابهامات،مشکلات و چالش های پیش رویدست اندرکاران در شرایط کنونی

محورهای کنفرانس


۱) انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر آن در مدیریت
۲) نظریه ها، اندیشه ها و پارادایم های جدید در مدیریت
۳) دیجیتالی شدن و هوشمندسازی مدیریت
۴) نوآوری، کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان
۵) اخلاق، ارزش ها و مسئولیت اجتماعی
۶) شایستگی سازمانی و مزیت رقابت
۷) نقش زنان در مدیریت
۸) مدیریت بحران و بحران در مدیریت
۹) رهبری و توسعه مدیریت
۱۰)حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی
۱۱) مدیریت مالی، بیمه و بانک

نظرات