اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران

اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران

محورهاي اصلي كنفرانس:

 منابع زنده اكوسيستمهاي آبي
 ارزيابي،بهره برداري و حفاظت ذخاير آبزيان
 تكثير و پرورش ماهيها
 تكثير و پرورش بي مهرگان آبزي
 مديريت و بهينه سازي روشهاو ادوات صيادي
 فرآوري و توليد محصولات نوين آبزيان
 بازار يابي و بسته بندي فرآورده هاي دريايي
 بيو تكنولوژي آبزيان
 بيماري و ايمني در آبزيان

نظرات