چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

محورهاي سمينار:

-                 بررسي ابعاد مختلف مشكلات رواني – اجتماعي دانشجويان (شيوع شناسي، سبب شناسي، آسيب شناسي و راهكارهاي پيشگيري)
-                 شيوه ها و راهكارهاي ارتقاء سطح بهداشت رواني دانشجويان
-                 نقش عوامل مؤثر در ارتقاء بهداشت رواني دانشجويان (دين و معنويت، فعاليت هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و ... )
-                 نقش اساتيد، مديريت هاي دانشگاهي و سياست گذاري ها در ارتقاء بهداشت رواني دانشجويان
-                 شيوه هاي مشاوره مؤثر مبتني بر فرهنگ بومي كشور
-                 پيشگيري و مداخلات درماني در سوء مصرف مواد بين دانشجويان
-                 بررسي نقش همكاري خانواده و دانشگاه در ارتقاء سلامت رواني دانشجويان
-                 رابطه بهداشت روان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان
-                 برنامه ريزي و سياست گذاري در حوزه بهداشت رواني دانشجويان
-                 ساير تحقيقات مرتبط با بهداشت رواني دانشجويان

نظرات