سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

محورهای کنفرانس:

الف - مهندسی عمران و توسعه پایدار

۱. مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی- مهندسی سازه های بتنی و فولادی

۲. مهندسی راه و ترابری- مهندسی نقشه برداری- مهندسی سنجش ازراه دور

۳. مهندسی حمل و نقل و ترافیک- مهندسی مکانیک خاک وپی

۴. مهندسی آب و مدیریت منابع آب- مهندسی مدیریت ساخت

۵. مهندسی شهرسازی- مهندسی ساختمان -مهندسی زلزله

۶. مهندسی آب وفاضلاب- مهندسی محیط زیست

ب - مهندسی معماری و توسعه پایدار

۱. مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی- مرمت ابنیه سنتی-مطالعات معماری ایران

۲. تاریخ معماری ایران اسلامی- هنرهای ساخت و معماری-تکنولوژی معماری

۳. مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری- معماری اسلامی- معماری داخلی

۴. طراحی فضاهای آموزشی- طراحی صنعتی -معماری منظر

۵. مدیریت پروژه و ساخت- انرژی معماری

پ - شهرسازی و توسعه پایدار

۱. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

۲. برنامه ریزی و آمایش سرزمین- برنامه ریزی شهری پایدار- شهرسازی اسلامی

۳. جامعه و فرهنگ شهری-مدیریت شهری نوین- طراحی شهری نوین

۴. محیط زیست شهری- حمل و نقل شهری- امنیت شهری

۵. شهرسازی پایدار- اقتصاد شهری-بافت فرسوده

ت - فرهنگ و طراحی شهری و توسعه پایدار

۱. ارائه راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه در معماری و شهرسازی اسلامی

۲. راههای توسعه فرهنگ و طراحی شهری با الگوبرداری از معماری ایرانی اسلامی

۳. جایگاه شهرداریها و شوراها در اجرایی کردن مفاهیم توسعه پایدار شهری

۴. نقش جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی در توسعه فرهنگ شهری

۵. شناخت موانع،محدودیتها وشاخصهای توسعه شهری پایدار

۶. روشهای آموزشی نوین در معماری و شهرسازی اسلامی

۷. ارائه الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامی

نظرات