ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم مدیریت و حسابداری ایران

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم مدیریت و حسابداری ایران

محورهای همایش:

الف- پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین - مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی- مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی - مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه - مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات - خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی - مدیریت دولتی و اجرایی - مدیریت استراتژیک - مدیریت مالی و بازرگانی- مدیریت دانش و آموزشی - مدیریت پروژه و ساخت- سایرمباحث مرتبط در علوم مدیریت

ب- پژوهش های کاربردی در علوم حسابداری

شناسایی، ارزش گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری - حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمامشده - حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - حسابداری و مالیات بر ارزش افزوده - بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری - اخلاق در حسابداری و حسابرسی - حسابداری و فناوری اطلاعات - مدیریت مالی و حسابداری - مدیریت بازار و حسابرسی - مباحث نوین در حسابداری - سایر مباحث مرتبط در علوم حسابداری

نظرات