هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

محورهای کنگره:

معماری:
معماری منظر -معماری داخلی-معماری پایدار-انرژی و تکنولوژی معماری-مطالعات معماری ایران-هنرهای ساخت و معماری -مدیریت پروژه و ساخت-تاریخ معماری ایرانی اسلامی-مرمت ابنیه و احیای بناها و بافتهای تاریخی -مبانی و نظریات معماری

شهرسازی:
برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی منطقه ای-طراحی شهری-مدیریت شهری-شهرسازی اسلامی-امنیت شهری -اقتصاد شهری-بافت های فرسوده-نوشهرسازی و شهرهای جدید-مبانی و نظریات شهرسازی

محورهای ویژه:
نقش معماری و شهرسازی در کاهش آسیبهای فرهنگی_اجتماعی جامعه-ضرورت توجه به اخلاق حرفه ای و آموزش در معماری و شهرسازی -روشهای آموزشی نوین در معماری و شهرسازی اسلامی-رسالت و جایگاه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درمعماری وشهرسازی -سایر مباحث مرتبط در معماری و شهرسازی

نظرات