پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
۱) آموزش و پرورش و توسعه پایدار:
۱-۱) آموزش الکترونیک و فناوری های نوین آموزشی
۲-۱) آموزش و پرورش (پیش دبستانی ،دبستانی،تطبیقی)
۳-۱) مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
۴-۱) مدیریت تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
۵-۱) برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
۶-۱) برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
۷-۱) مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
۸-۱) جامعه شناسی آموزش و پرورش

۲) علوم تربیتی و توسعه پایدار:
۱-۲) تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگ اسلامی
۲-۲) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
۳-۲) روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان
۴-۲) روانشناسی عمومی و سلامت
۵-۲) روانشناسی فرهنگی و اسلامی
۶-۲) روانشناسی و مشاوره مدرسه
۷-۲) فلسفه تعلیم و تربیت
۸-۲) روانشناسی تربیتی

۳) علوم انسانی و توسعه پایدار:
۱-۳) علوم مدیریت و حسابداری
۲-۳) مطالعات فرهنگی و هنری
۳-۳) الهیات و معارف اسلامی
۴-۳) حقوق و علوم سیاسی
۵-۳) زبان و ادبیات فارسی
۶-۳) تاریخ و جغرافیا

محورهای ویژه:
۱) چالشها و راهکارهای بهبود سیستم مدیریت آموزشی در کل کشور
۲) بررسی نقش معلمان در فرایند آموزش توسعه پایدار در کشور
۳) بررسی نقش معلمان در تعلیم و تربیت مدیران آینده کشور
۴) کمک به ایجاد زیر ساخت های توسعه علمی پایدار در کشور

نظرات