نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی

نخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی

محورهای کنفرانس:

روانشناسی فرهنگی:
روانشناسی فرهنگی و پیشگیری از آسیب های روانی/ اجتماعی - روانشناسی فرهنگی و حقوق انسانی - روانشناسی فرهنگی، حمایت اجتماعی و جامعه ی سالم - روانشناسی فرهنگی و چالش های زندگی - روانشناسی فرهنگی و معنویت - روانشناسی فرهنگی و آموزش و پرورش - روانشناسی فرهنگی و سبک و مهارتهای زندگی - مدیریت فرهنگی روابط بین فردی و مهارت های مقابله ای
خانواده:
سبک زندگی و مدیریت فرهنگی خانواده - ارتقاء دانش و توانمندیهای تخصصی در موضوع خانواده - آموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده (بایستهها، موانع و راهکارها) - نقش رسانه در تحکیم بنیان خانواده - حقوق فردی و اجتماعی خانواده - تزلزل و سستی بنیان خانواده و کاهش عاطفه و محبت در میان افراد - رابطه های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی فرهنگی در بنیان خانواده - سیاستگذاری و تعیین خط مشی ملی در حوزه خانواده
آسیب های اجتماعی:
آثار و پیامدهای آسیبهای اجتماعی - راههای درمان و گونههای مقابله با آسیبهای اجتماعی - دستاوردهای مفهومی/نظری و رویکرد تاریخی/تحلیلی به آسیب های اجتماعی - گونهشناسی و سنخ شناسی آسیبهای اجتماعی - روند تغییرات و تحولات آسیب های اجتماعی در دهه های اخیر و آینده نگری آن - ارزیابی سیاستگذاری ها، برنامه ها و ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی - راهکار های پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی - شناسایی بسترها، فرصت های موجود و امکان سنجی آن در کاهش آسیب ها - تحولات جهانی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن - بررسی رویکردهای مختلف با هر یک از آسیبهای اجتماعی (مفاسد اخلاقی، طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی و....) - زمینهها، علل و دلایل شکلگیری آسیبهای اجتماعی از منظر اسلام - نقش نهادهای اجتماعی (خانواده، تعلیم و تربیت، فرهنگ، اقتصاد و دین) در آسیبهای اجتماعی

نظرات