نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

نخستین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام

محورهای همایش:
ورزشی و سلامت :
فیزیولوژی ورزشی و تغذیه - پزشکی ورزشی - مدیریت ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - رفتار حرکتی وروانشناسی ورزشی - یادگیری حرکتی - بیومکانیک ورزشی و مهندسی ورزش - حقوق ورزشی و جامعه شناسی ورزشی

نظرات