نخستین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام

نخستین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام

محورهای همایش:

زبان و ادبیات:

ادبیات کودک ونوجوان
ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
انواع ادبیات (حماسی ،غنایی، عرفانی) و...
ویرایش و نگارش در زبان وادبیات
ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، ادبیات روایی
زبان شناسی همگانی
دستور زبان، تاریخ زبان و گویش های رایج زبان فارسی
زبان وادبیات جهان و روش ها و رویکردهای آن
تاریخ ادبیات جهان و نقد زبانی و ادبی
عوامل تاثیر گذار در گسترش زبان و ادبیات جهان

نظرات