سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

محورهاي مقالات كنفرانس:
 · استقلال شركت هاي توزيع(محور ويژه)

محورهاي اصلي كنفرانس:
· تلفات شبكه هاي توزيع
· مديريت مصرف
· برنامه ريزي و بهره وري در شركت هاي توزيع
· ايمني
· طراحي و بهينه سازي و افزايش كارآيي تجهيزات در شبكه هاي توزيع
· تعميرات و بهره برداري و كيفيت توان
· مهندسي ارزش و اقتصاد مهندسي در شركتهاي توزيع
· خدمات مشتركين و فناوري اطلاعات
· برق، محيط زيست و معماري شهرها
· كنترل، حفاظت و اندازه گيري در شبكه هاي توزيع
· بررسي نتايج كنفرانس ها، تحقيقات و مدلهاي ارزيابي در عملكرد شركتهاي توزيع
· بازار برق

نظرات