چهارمين همايش بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و HSE

چهارمين همايش بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و HSE

محورهاي همايش

مخزن:

مدلسازي مخازن

مديريت و صيانت از مخازن

روش ازدياد از برداشت

مدلسازي زمين شناسي

مخزن غيرقابل برداشت

بهينه سازي و شناسايي مخازن

روش هاي ذخيره سازي

بررسي رفتار سيالات مخزن

مطالعات زمين شناسي

فناوري‌هاي نوين در مهندسي مخازن

مديريت و اقتصاد مخازن

تحليل هسته و ارزيابي تشكيل مخازن

تعيين ويژگي‌هاي فني مخازن

تحليل PVT (اطلاعات فشار، حجم و دماي نفت)

و كليه موضوعات مرتبط با مخزن

حفاري:

تعمير و تكميل چاه

حفاري انحرافي

سيالات تكميل و حفاري چاه

تجهيزات و دكل حفاري

مباحث زيست محيطي

فناوري اطلاعات

فناوري نوين تكميل و تعمير چاه

پايداري ديواره چاه

كاربردهاي حفاري  ليزر

و كليه موضوعات مرتبط با حفاري

استخراج:

فناوري‌هاي نوين استخراج

چالش ها و راهكارهاي ژئوفيزيك

چالش ها و راهكارهاي ژئوشيمي

چالش ها و راهكارهاي چينه‌نگاري سكانسي و رسوب‌شناسي 

و كليه موضوعات مرتبط با استخراج

توليد و بهره برداري:

انگيزه چاه و روش هاي آن

ايجاد شكاف هاي هيدروليكي

تزريق سيال

چالش هاي بخش توليد و بهره برداري

نقش پژوهش و فناوري در مديريت بهينه توليد

روش هاي حفظ و استمرار (تثبيت) جريان سيال و جريان چند فازي

استخراج مصنوعي

شبيه‌سازي چاه (اسيدزني، ايجاد شكاف و ...) و روش هاي آن

تحليل روند پيشرفت‌هاي فناوري‌هاي توليد

كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي بهره برداري

مهندسي و طراحي لوله، تفكيك گرها و ساير ادوات مورد استفاده در بهره برداري و فرآورش نفت و گاز

روش‌هاي جديد انگيزش چاه، مطالعات موردي

نقش تكميل چاه در چاه‌هاي افقي به منظور افزايش توليد

و كليه موضوعات مرتبط با توليد و بهره برداري

مهندسي شيمي:

انرژي، احتراق و ايمني

پديده هاي انتقال

ترموديناميك

سينتيك و طراحي ركتور

فرآيندهاي جداسازي

محيط زيست

مدل سازي و شبيه سازي

مهندسي پليمر

نانوتكنولوژي

نفت، گاز و پتروشيمي

كنترل فرآيند

مبدل هاي حرارتي

كوره هاي صنعتي

ايمني و بازرسي

جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت

خوردگي

مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز

نيروگاه هاي حرارتي

و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي شيمي

صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، محيط زيست و HSE:

فناوري هاي نوين در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نقش پدافند غيرعامل در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نقش مديريت بحران در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

نقش ايمني، بهداشت و محيط زيست در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي

سياست‌گذاري و مديريت انرژي در صنايع نفت و گاز

سياست‌گذاري صنايع و مديريت محيط زيست

امنيت انرژي

كارآفريني در حوزه‌هاي مرتبط با انرژي

انرژي‌هاي تجديدپذير

عرضه و تقاضاي سوخت

اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي

روش‌هاي نوين پايش و حذف آلاينده‌ها

سوخت‌هاي جايگزين

بازيابي سوخت و انرژي

بهينه‌سازي مصرف انرژي

تبديل و ذخيره انرژي

شبيه‌سازي و مدل‌سازي سيستم‌هاي انرژي

فناوري‌هاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي

توليد انرژي غيرمتمركز و سيستم هاي همزمان حرارت

مباحث زيست محيطي و HSE بالادستي صنعت نفت و گاز

مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات بالادستي صنعت نفت و گاز

مديريت سرمايه گذاري و تامين تجهيزات بالادستي صنعت نفت و گاز

امور حقوقي و قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز

و كليه موضوعات مرتبط با محيط زيست و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

مهندسي اكتشاف و زمين شناسي:

لرزه نگاري سه بعدي و چهار بعدي

روش‌هاي نوين اكتشاف مخازن هيدروكربني

روش‌ها و كاربردهاي سنجش از دور و GIS 

مباحث چاه پيمايي

استفاده از زمين شناسي نفت و زمين شناسي ساختماني در مخازن جهت مدلسازي مخزن

تاثير مكانيك سنگ مخزن در ميزان فرونشيني حوزه هيدروكربني

نقش ژئوشيمي رسوبي در اكتشاف نفت

اكتشاف ميادين دريايي

و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي اكتشاف و زمين شناسي

انتقال و ذخيره سازي:

ذخيره سازي نفت و مواد هيدروكربوري در مغارهاي سنگي

ذخيره سازي گاز و مواد هيدروكربوري در مغارهاي نمكي

مغارهاي ذخيره سازي با پوشش و بدون پوشش

پرده آب و طراحي و اجراي آن

شناسايي و انتخاب سايت هاي ذخيره سازي

تحليل، طراحي و اجراي مغارهاي سنگي و نمكي

طراحي سيستم هاي پمپاژ در مغارها

نوع سيالات ذخيره سازي و شرايط ذخيره سازي

كاربرد روش‌هاي عددي در تحليل و طراحي مغارهاي ذخيره سازي

طراحي چاه و لوله هاي جداري در مغارهاي نمكي

پديده خزش و آزمون هاي آزمايشگاهي خزش نمك

و كليه موضوعات مرتبط با انتقال و ذخيره سازي

نظرات