همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی

همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی

محورهاي همايش ژئوماتيك 87
نقشه برداري زميني، زيرزميني و صنعتي 
فتوگرامتري و سنجش از دور (RS)  
ژئودزي، GPS و ژئوديناميك
كارتوگرافي و نمايش اطلاعات مكاني (Visualization)
سامانه هاي اطلاعات مكاني (GIS)
كاداستر و LIS
آبنگاري

محورهاي همايش يكسان سازي نام هاي جغرافيايي
نام خليج فارس و درياي خزر در نقشه ها و اسناد تاريخي
اهميت نامهاي جغرافيايي در سرشماريهاي جمعيتي، حوادث غيرمترقبه، ارتباطات و...
اهميت گردآوري پيشينه نامهاي جغرافيايي از منابع موجود (سفرنامه‌ها و كتب تاريخي)
فعاليتهاي بين‌المللي يكسان‌سازي نامهاي جغرافيايي
نامهاي جغرافيايي در نقشه‌هاي پوششي كشور (گردآوري ، ثبت، ذخيره سازي)  
نامهاي جغرافيايي تاريخي، ميراث غير ملموس بشري
پايگاه نامهاي جغرافيايي و فرهنگهاي جغرافيايي

نظرات