دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی

 • محورهای کنفرانس:
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  • توسعه پایدار روستایی و چشم انداز آینده
  • گردشگری روستایی
  • مطالعات آینده پژوهی در حوزه برنامه ریزی روستایی
  • پایداری و ناپایداری سکونت گاه های روستایی
  • اقتصاد و توسعه پایدار سکونت گاه های روستایی
  • مخاطرات طبیعی و انسانی سکونت گاه های روستایی
  • کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات روستایی
  • تحولات جغرافیایی جمعیت ایران
  • تاثیر توسعه گردشگری در تولید صلح، امنیت، تفاهم و درآمد
  • چالش های زیست محیطی اماکن گردشگری
  • زیرساخت های الکترونیکی گردشگری و گردشگری مجازی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • مطالعات آینده پژوهی در حوزه های شهری
  • توسعه پایدار شهری و چشم انداز آینده
  • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
  • عوامل طبیعی و انسانی موثر بر ناپایداری شهرها
  • شهر هوشمند و کاربرد فنآوریهای نوین در ساخت و توسعه شهری
  • جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
  • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی و مدیریت شهری
  • بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
  • جغرافیا، امنیت شهری و توسعه پایدار
  • کاربرد فنآوریهای نوین در تحلیل فضایی جرائم اجتماعی
  • شهروند، فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی
  • گردشگری شهری و اقتصاد پایدار
  • مدیریت و برنامه ریزی شهری مبتنی بر فن آوری های نوین
  • کاربرد فن آوری های نوین در مدیریت بحران شهری
  • کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات شهری
  • شهر خلاق و توسعه گردشگری شهری
  • بازآفرینی شهری
 • جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
  • کاربرد فن آوری های نوین در مطالعات ژئومورفولوژی
  • کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
  • کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا زمین ساختی (زلزله، رانش زمین، فرونشست)
  • ژئومورفولوژی و گردشگری (ژئوتوریسم، اکوتوریسم، ژئوپارک و...)
  • کاربرد فناوری های نوین در پایش چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی
  • ژئوسایت، ژئوپارک و ژئودایورسیتی
 • جغرافیایی طبیعی (اقلیم شناسی)
  • کاربرد فن آوری های نوین در پایش مخاطرات با منشا اقلیمی (سیل، خشکسالی، ریزگرد، طوفان، کویرزایی، بیایان زایی و...)
  • کاربرد فناوری های نوین در پایش مخاطرات زیست محیطی (تغییرات پوشش گیاهی، منابع آب و...)
  • کاربرد فناوری های نوین در شناخت توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری
  • آثار و پیامدهای زیان بار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم و ساز و کار کاهش اثرات زیان بار آن
  • تغییر اقلیم، خشکسالی، مهاجرت های اقلیمی و امنیت
  • کاربرد فناوری های نوین در مدیریت منابع آب
  • کاربرد فناوری های نوین در بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر (انرژی های بادی و خورشیدی)
  • تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذایی و تاب آوری جوامع انسانی
  • بررسی اندیشه ها و دیدگاه های مختلف پیرامون تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی
  • توان های اقلیمی و پتانسیل های گردشگری
  • کاربرد فناوری های نوین در پیش بینی، شبیه سازی و مدلسازی اقلیمی
  • کاربرد فناوری های نوین در مطالعات کوچک، متوسط و کلان مقیاس اقلیمی
 • سایر
  • کارآفرینی در جغرافیا
  • جغرافیا، سیاست و فضا
  • عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین
  • آمایش و مدیریت مناطق مرزی
  • امنیت مرزی و توسعه پایدار
  • جغرافیا و مدیریت بحران
  • جغرافیا و پدافند غیرعامل
  • جغرافیایی پزشکی
  • جغرافیای سیاسی

نظرات