دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی

امروزه یاددهی و یادگیری به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های موسسات آموزشی محسوب می شوند تحولات ایجاد شده در طول تاریخ بشری، آنها را نیز دچار تغییراتی کرده است . در عصر حاضر، به کمک فناوریهای نوین می توان یادگیری را سهولت بخشید و امکان آموزش جذاب و کارآمد را با استفاده از شیوه های نوین یاددهی و یادگیری برای عده بیشتری از افراد جامعه میسر ساخت. لذا امروزه متخصصان و کارشناسان آموزشی به دنیال کاوش برای یافته های نوین در این حوزه می باشند.

براین اساس شعبه هرمزگان انجمن مطالعات برنامه درسی جهت دسترسی معلمان و دانشجویان علوم تربیتی به جدید ترین یافته ها در حوزه یاددهی یادگیریدر دوره ابتدایی بر آن شده است که دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی را در استان هرمزگان یرگزار نماید.

محورهای همایش:

روش های تدریس مبتنی بر فرهنگ
روش های تدریس مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی
روش های تدریس خلاقانه
درس پژوهی در خدمت بهبود تدریس
رویکردهای فناورانه در خدمت تدریس
دانش ضمنی معلمان در خدمت بهبود تدریس
محیط ها و منابع یادگیری در دوره ابتدایی
تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش آموزان
منابع انسانی و یادگیری دانش آموزان ابتدایی

نظرات