همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار

همایش ملی بهبود و بازسازیِ سازمان و کسب و کار

محورهای همایش:

 • مدیریت تحول
 • مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار
 • بهبود و توسعه آموزش منابع انسانی
 • حقوق کسب و کار و قراردادهای تجاری
 • روانشناسی سازمان
 • روانشناسی کسب و کار و تجارت
 • مدیریت تغییر و تحول
 • مدیریت رسانه و شبکه های اجتماعی
 • مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
 • تولید و زنجیره تامین
 • راهبردی (Coaching) در حوزه بهبود و بازسازی
 • مدیریت استراتژیک در بهبود و بازسازی
 • بهره وری کار و سرمایه

نظرات