سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و  کارآفرینی

سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

محورهای کنفرانس:

مدیریت

حسابداری

کارآفرینی

نظرات