سیناوب

سامانه مدیریت برگزارى همایش‌هاى علمى سیناوب

سـامانه مدیریـت برگـزارى همایش‌هـاى علمـى سـیناوب بـا هـدف فراهـم آوردن زمینـه لازم بـراى انجـام بهتـر تمامـى فرآیندهـاى برگـزارى همایش‌هـاى علمـى بـه درخواســت معاونــت پژوهــش و فنــاورى دانشــگاه صنعتــى شــریف در ســال 1388طراحـى و پیاده سـازى شـده و تـا کنـون ده‌هـا همایـش ملـى و بین‌المللـى بـا اسـتفاده از ایــن ســامانه برگــزار شــده اســت. ایــن ســامانه طــى دوره 1388تــا کنــون بــه صــورت مرتــب و بــا اســتفاده از نظــرات و همــکارى بى‌دریــــــغ مدیــران، کارشناســان ودبیــران علمــى و اجرایــى بســیارى از همایش‌هــاى علمــى، توســعه و ارتقــا یافتــه اســت. ســامانه مدیریــت برگــزارى همایش‌هــاى علمــى هــم‌اکنــون مــورد اســتفاده بســیارى ازمؤسسات و مراکز آموزشى پژوهشى است.

 

ثبت نام اشخاص حقیقى و حقوقى
پرداخت هزینه‌هاى همایش و شرکت در کاگاه‌ها
مدیریت برگزارى کارگاه‌هاى آموزشى
مدیریت برگزارى نمایشگاه‌هاى جانبى
مدیریت برگزار‌کنندگان و حمایت‌کنندگان همایش
دریافت مقاله
ارزیابى مقالات
قابلیت طراحى پرسشنامه داورى
قابلیت ساخت و تولید گزارش‌هاى متنوع
سیستم ارسال ایمیل‌هاى خودکار در تمام فرایند‌هاى مرتبط
سیستم ارسال پیام کوتاه
سیستم ارسال ایمیل برای مدیریت و تعامل بیشتر با مخاطبان همایش
امکان مدیریت محتواى سایت
ماژول اخبار
آلبوم تصاویر

نظرات